DELTA ART

5,00 

 

Delta Art Residències és un programa de residències itinerari i transfronterer que pretén vincular espais «aïllats», els seus contextos culturals i les relacions amb la seva gent a través de l’acollida d’artistes d’arreu dels territoris euroregionals.

La residència de creació, coordinada per Es FAR Cultural (Menorca) en col·laboració amb Jiser Refl exions Mediterrànies (Barcelona) i Centre d’Art Le Lait (Albi), s’ha desenvolupat a Menorca durant els mesos d’agost i setembre de 2020 amb artistes provinents d’aquests territoris euroregionals.

Menorca sempre ha estat un lloc de pas, on les cultures han confl uït i l’han infl uïda al llarg de la història. L’exposició DELTA mostra els processos d’investigació i creació desenvolupats pel grup d’artistes i fa especial incidència en la realitat cultural d’origen. A més, però, el resultat també està estretament vinculat a l’illa de Menorca com a epicentre. Els diferents projectes prenen la cultura, el territori i l’imaginari col·lectiu com a punt de partida per refl exionar sobre qüestions i preocupacions contemporànies com són: la recuperació de sabers tradicionals, la sostenibilitat dels recursos naturals o la confi guració d’identitats individuals i col·lectives.

SKU: DELTA ART Category: